Obchodní podmínky

Meet and Greet s.r.o., IČ: 09167269
se sídlem: Průkopnická 2222/18, Zábřeh, 700 30 Ostrava
zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn.: C 82249
Telefon: +420 721 669 777, + 420 607 855 255,
email: randenamiru@seznam.cz, www.randenamiru.cz upravující poskytování služby seznamovacích akcí a jiných akcí prostřednictvím internetového portálu na adrese www.randenamiru.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Meet and Greet s.r.o., IČ: 09167269, (dále jen „Organizátor“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, vzájemná práva a povinnosti mezi organizátorem a třetími fyzickými osobami vzniklé v souvislosti nebo vyplývající z nabídky a následného konání seznamovacích akcí fyzických osob navzájem či jiných akcí pro fyzické osoby k využití jejich volného času v určeném termínu (dále jen „Akce“) prostřednictvím internetového portálu. Internetový portál je organizátorem provozován na internetové adrese www.randenamiru.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní portálu“).
1.2. Nabídka Akcí uvedená na webovém rozhraní je určena výlučně pro trávení volného času v určeném termínu pro fyzické osoby, které jsou zletilé, tj. dosáhli věku 18 let, jsou plně svéprávné a způsobilé k právním jednáním. Nabídka Akcí není určena pro osoby právnické.
1.3. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky Organizátora umístěné na adrese www.randenamiru.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.
1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v samostatné smlouvě mezi Organizátorem a třetí fyzickou osobou. Odchylná ujednání v samostatné smlouvě pak mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy vzniklé mezi Organizátorem a třetí fyzickou osobou. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v jen českém jazyce.
1.6. Znění obchodních podmínek může Organizátor měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena
práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
2. DEFINICE POJMŮ
„Akce“: Seznamovací a jiné akce, které jsou nabízeny a konkretizovány na webové stránce, pro fyzické osoby, za účelem trávení jejich volného času vzájemným setkáním, seznámením, poznáním až po možné dobrovolné získání kontaktů a navázání vzájemných vztahů, organizované Organizátorem v předem určeném termínu a na určeném místě s vymezeným obsahem a službami.
„Organizátor“: Společnost Meet and Greet s.r.o., nabízející a zajišťující organizaci konkrétní Akce.
„Účastník“: Výlučně jen fyzická osoba, které je zletilá, tj. dosáhla věku 18 let, je plně svéprávná a způsobilá k právním jednáním, která využije nabídku Akcí na webové stránce prostřednictvím webového rozhraní pro uzavření smluvního vztahu s Organizátorem za účelem následné účasti účastníka na konkrétní Akci.
„webová stránka“: Webová stránka umístěná na adrese www.randenamiru.cz, což je rezervační systém provozovaný Organizátorem, umožňující Účastníku zejména možný výběr a rezervaci konkrétní nabízené Akce.
Ke správné funkčnosti užití všech funkcí a obsahu webové stránky je nutné mít nainstalován příslušný webový prohlížeč.
„Vstupenka“: Doklad doručený Organizátorem Účastníku elektronickou cestou, opravňující výlučně jen Účastníka k jednorázové účasti na konkrétní Akci. Obdržením Vstupenky Účastníkem, zaslané Organizátorem elektronickou cestou, se má za to, že Účastník vyjadřuje souhlas se všemi provozními předpisy místa konání Akce, podřizuje se pokynům Organizátora a podmínkám konkrétní Akce, které se k ní vážou.
Organizátor může vymezit pro jednotlivé Akce jeden nebo více druhů Vstupenek (vedle základních Vstupenek zejména VIP Vstupenky, Vstupenky s možností uplatnění slevy, rozsahu služeb či doplňkových služeb aj.), přičemž informace o dostupných druzích Vstupenek pro jednotlivé Akce jsou uvedeny v nabídce u konkrétní Akce. Různé druhy Vstupenek mají zpravidla odlišné ceny, rozsah užití a oprávnění.
3. SMLUVNÍ VZTAHY
3.1. Pořadatelem a osobou odpovědnou za uskutečnění a obsah jednotlivých Akcí je Organizátor.
Organizátor však není odpovědný vůči Účastníku ve vztahu ke konzumaci jakýchkoli nápojů či jiných poživatin, které Účastník bude požívat během Akce, a to ani tehdy, pokud takový nápoj či poživatina bude součástí služby v rámci Vstupenky na Akci. V tomto směru je vždy vůči Účastníku za nápoje a poživatiny odpovědný příslušný provozovatel, který tyto služby v místě konání Akce poskytuje.
Dále Organizátor není odpovědný za případně bezplatně poskytované dárkové předměty od obchodních partnerů Organizátora, které mohou být Účastníku na Akci dány, přičemž na tyto bezplatně poskytované dárkové předměty není jakýkoli právní nárok a ani Účastník nemá právo na jakoukoli náhradu za případně neposkytnutý dárkový předmět.
S ohledem na povahu akce Organizátor neodpovídá Účastníku Akce za to, že účast na Akci přinese Účastníku jím očekávaný prožitek či nalezení vhodné osoby k navázání vzájemného a očekávaného vztahu.
3.2. Účastník úhradou Vstupenky na konkrétní Akci uzavírá smluvní vztah s Organizátorem, jehož obsahem je poskytnutí možnosti osobní účasti na Akci za účelem trávení volného času při vzájemných setkání s dalšími fyzickými osobami, jejich seznámení, poznání až po možné dobrovolné získání kontaktů a navázání vzájemných vztahů v předem určeném termínu a na určeném místě, za stanovenou cenu Vstupenky, to vše za podmínek stanovených v pokynech zveřejněných v místě konání Akce a těchto obchodních podmínkách (dále jen „Smlouva o účasti na akci“).
3.3. Za provedení a splnění Smlouvy o účasti na akci (vyjma požívání nápojů a poživatin na Akci, dárkových předmětů, očekávaného prožitku či nalezení vhodné protější osoby), včetně termínů, kvality a rozsahu nabízené Akce je odpovědný Organizátor, který si vyhrazuje právo jejich změny. Pro účely těchto obchodních podmínek je zakoupením Vstupenky označováno řádné a včasné uhrazení ceny na základě uzavírané Smlouvy o účasti na akci.
3.4. Využitím nabídky Akcí prostřednictvím webové stránky a užitím nebo rezervací na webovém portálu Účastník vstupuje rovněž do vztahu s Organizátorem v souvislosti s ochranou osobních údajů Účastníka.
4. UZAVŘENÍ SMLOUVY O ÚČASTI NA AKCI
4.1. Webové rozhraní portálu obsahuje seznam nabízených Akcí, a to zejména včetně uvedení cen za účast na jednotlivé konkrétní Akci, místo a čas konání Akce, podmínky pro účast na Akci, minimální počet osob, aby se Akce uskutečnila, maximální počet osob, náplň Akce a další možné služby k Akci poskytované. Ceny nabízených Akcí jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků či daní. Nabídka Akcí zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována ve webovém rozhraní portálu anebo do doby, která je stanovena u Akce jako poslední možná pro uskutečnění rezervace. Tímto ustanovením není omezena možnost Organizátora
uzavřít Smlouvu o účasti na akci za individuálně sjednaných podmínek.
4.2. Pro objednání Vstupenky na Akci vyplní Účastník rezervační formulář ve webovém rozhraní portálu.
Rezervační formulář obsahuje zejména informace o:
– rezervované Akci (rezervovanou Akci „vloží“ Účastník do elektronického nákupního košíku webového rozhraní portálu),
– způsob úhrady rezervované Akce – Vstupenky,
(dále společně jen jako „rezervace“).
4.3. Před zasláním rezervace Účastníkem je Účastníku umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do rezervace
Účastník vložil, a to i s ohledem na možnost Účastníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do rezervace. Rezervaci odešle Účastník Organizátorovi kliknutím na potvrzující tlačítko. Údaje uvedené v rezervaci jsou Organizátorem považovány za správné a pravdivé, kdy Organizátor není oprávněn ani povinen zjišťovat jejich správnost a pravdivost. Organizátor neprodleně po obdržení rezervace toto obdržení Účastníku potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Účastníka uvedenou v rezervaci (dále jen „elektronická adresa účastníka“), kde zašle Účastníku platební údaje pro úhradu Vstupenky, včetně variabilního symbolu, který je současně identifikačním číslem rezervace Akce. Splatnost úhrady ceny Vstupenky je 4 dny od obdržení platebních údajů a pokud do konání Akce zbývá méně než 4 dny, tak splatnost úhrady ceny vstupenky je nejpozději den před konáním Akce.
4.4. Účastník úhradou Vstupenky na konkrétní Akci uzavírá Smlouvu o účasti na akci s Organizátorem, přičemž Organizátor zašle na elektronickou adresu účastníka Vstupenku. Pokud Účastník úhradu ceny Vstupenky neprovede do doby splatnosti, rezervace Účastníka na Akci bez dalšího zaniká. To však nebrání Účastníku si s Organizátorem sjednat individuálně Smlouvu o účasti na akci anebo případně provést po zániku původní rezervace v důsledku nezaplacení ceny Vstupenky novou rezervaci, pokud budou trvat podmínky pro uskutečnění rezervace.
4.5. Účastník bere na vědomí, že je oprávněn provést toliko jednu rezervaci na jednu konkrétní Akci za účelem obdržení Vstupenky.
4.6. Dále Účastník bere na vědomí, že Organizátor není povinen uzavřít Smlouvu o účasti na akci, a to zejména
s osobami, které nesplňují podmínky pro účast, dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu o účasti na akci (včetně obchodních podmínek, provozních podmínek v místě konání Akce anebo jinak nevhodně rušily či narušovaly průběh jiné dříve konané Akce, kde Účastník byl účasten).
4.7. Účastník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy o účasti na akci.
Náklady vzniklé Účastníku při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy o účasti na akci (náklady na internetové připojení, náklady na úhradu) si hradí Účastník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
5. ÚHRADA VSTUPENKY
5.1. Úhradu ceny Vstupenky na konkrétní Akci může Účastník uhradit Organizátorovi následujícími způsoby:
– bezhotovostně převodem na účet Organizátora č. 1032236039/6100 (CZK), 1032236071/6100 (EUR), vedený u Equa bank, (dále jen „účet organizátora“), pod VS, kterým je číslo Akce
– bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayU či jiného obdobného platebního systému.
5.2. Organizátor nepožaduje od Účastníka zálohu či jinou obdobnou platbu.
5.3. V případě bezhotovostní platby je Účastník povinen uhrazovat cenu Vstupenky společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Účastníka uhradit cenu
Vstupenky splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Organizátora.
5.4. Případné slevy z ceny Vstupenky či jiné poukazy poskytnuté Organizátorem Účastníku lze užít jen za podmínek na nich uvedených a nelze je vzájemně kombinovat.
5.5. Ohledně prováděných plateb vystaví Organizátor Účastníku stvrzenku a následně daňový doklad – fakturu.
Stvrzenku vystaví Organizátor Účastníku po uhrazení ceny Vstupenky a zašle ji v elektronické podobě na elektronickou adresu účastníka. Daňový doklad vystaví Organizátor Účastníku po uskutečnění Akce a zašle jej v elektronické podobě rovněž na elektronickou adresu účastníka.
6. ZÁNIK SMLOUVY O ÚČASTI NA AKCI
6.1. Účastník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu, a proto Účastníku jako spotřebiteli nesvědčí uvedené zákonné právo od Smlouvy o účasti na akci odstoupit.
6.2. Účastník však má právo odstoupit od Smlouvy o účasti na akci oznámením na emailovou adresu Organizátora randenamiru@seznam.cz, že se konkrétní Akce nezúčastní, přičemž Účastník má právo na vrácení úhrady ceny Vstupenky v plné výši, pokud své oznámení doručí Organizátorovi nejpozději 7 kalendářních dnů před termínem konání Akce. V takovém případě bude Účastníku vrácena cena Vstupenky do 14 dnů od doručení oznámení bezhotovostním převodem na účet Účastníka. V případě, že na úhradu ceny Vstupenky byla použita sleva, dárkový nebo slevový poukaz, tyto Účastníku stále zůstávají dle původních, nezměněných podmínek pro jejich uplatnění.
6.3. Jestliže Účastník odstoupí od Smlouvy o účasti na akci oznámením doručeným Organizátorovi méně než 7 kalendářních dnů před termínem konání Akce, ale nejpozději 3 dny před termínem konání Akce, nevzniká Účastníku nárok na vrácení jakékoli části uhrazené ceny Vstupenky. Uhrazenou cenu Vstupenky, která nebude vrácena, je však Účastník oprávněn využít na úhradu ceny Vstupenky na jinou Akci v jiném termínu konání tak, že provede rezervaci jiné Akce nejpozději do 2 měsíců od uplynutí termínu konání původní Akce. Provedením rezervace se má za to, že došlo k úhradě ceny Vstupenky a byla uzavřena Smlouva o účasti na akci, avšak v případě takto uzavřené Smlouvy o účasti na akci již nevzniká Účastníku právo na odstoupení. V případě, že na úhradu ceny Vstupenky původní Akce byla použita sleva, dárkový nebo slevový poukaz, rovněž tyto Účastníku stále zůstávají dle původních, nezměněných podmínek pro jejich uplatnění.
6.4. Jestliže Účastník odstoupí od Smlouvy o účasti na akci oznámením doručeným Organizátorovi méně než 3 kalendářní dny před termínem konání Akce, nevzniká Účastníku nárok na vrácení jakékoli části uhrazené ceny Vstupenky a dále pak také propadá použitá sleva, dárkový nebo slevový poukaz, pokud byly na úhradu ceny Vstupenky použity.
6.5. Organizátor je oprávněn odstoupit od Smlouvy o účasti na akci s Účastníkem, pokud o Akci neprojeví zájem potřebný, minimální počet osob, pokud nebude Organizátor z objektivních důvodů Akci schopen uskutečnit (poskytovatel prostor konání Akce neumožní z jakéhokoli důvodu konání, ať již z technických či hygienických důvodů). Odstoupení ze strany Organizátora bude doručeno na elektronickou adresu účastníka, přičemž v odstoupení bude uveden důvod, pro který se Akce nemůže či nemohla konat.
V takovém případě bude Účastníku vrácena cena Vstupenky do 14 dnů od doručení odstoupení bezhotovostním převodem na účet Účastníka, nebo má Účastník právo na přednostní rezervaci jiné Akce ve stejné ceně Vstupenky, podle vlastního výběru, jestliže taková Akce není již zaplněna, přičemž právo volby má v tomto případě Účastník, který je povinen volbu sdělit Organizátorovi nejpozději do 10 dnů od doručení odstoupení. Neučiní-li Účastník v uvedené lhůtě volbu práva, má se za to, že požaduje vrácení ceny Vstupenky. V případě, že na úhradu ceny Vstupenky byla použita sleva, dárkový nebo slevový poukaz, tyto Účastníku stále zůstávají dle původních, nezměněných podmínek pro jejich uplatnění.
7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
7.1. Účastník se zavazuje, že se během konání Akce bude k ostatním účastníkům chovat s respektem, bude dodržovat pravidla slušného chování, nebude používat hrubé, neslušné nebo urážlivé výrazy. Během konání Akce je zakázáno dělat jakékoli sexuální návrhy a sdělovat tyto druhým účastníkům, anebo po nich vyžadovat jakékoli kontaktní informace.
7.2. Během Akce má Účastník také přísně zakázáno pořizovat jakýkoliv fotografický, video nebo audio materiál zachycující průběh Akce a její jednotlivé účastníky.
7.3. Pokud Účastník jakýmkoliv způsobem poruší pravidla v místě konání Akce, pokyny Organizátora, pravidla dle těchto obchodních podmínek, může být Účastník z konané Akce okamžitě Organizátorem či jinou oprávněnou osobou vykázán bez nároku na vrácení jakékoli části uhrazené ceny Vstupenky, nenáleží mu ani žádná finanční náhrada.
7.4. Účastník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní portálu (včetně fotografií nabízených Akcí) jsou chráněny autorským právem. Účastník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní portálu.
7.5. Účastník není oprávněn při využívání webového rozhraní portálu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní portálu. Webové rozhraní portálu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Organizátora, a který je v souladu s jeho určením.
7.6. Organizátor není ve vztahu k Účastníku vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
7.7. Účastník bere na vědomí, že Organizátor nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
7.8. Organizátor zajišťuje mimosoudní vyřizování stížností Účastníka výhradně prostřednictvím elektronické adresy randenamiru@seznam.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Účastníka zašle Organizátor naelektronickou adresu účastníka, ze které byla stížnost odeslána v přiměřené lhůtě vzhledem k obsahu stížnosti.
7.9. Bude-li mít Účastník za to, že Organizátor porušuje práva Účastníka či porušuje zákon, pak se může obrátit se stížností na orgán dohledu či státního dozoru, a to na Živnostenský úřad Ostrava, sídlem: Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava, který vykonává dozor nad dodržováním zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha – Holešovice, který vykonává dozor nad oblastí ochrany osobních údajů a na Českou obchodní inspekci, se sídlem: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, která vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
7.10.K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých mezi Organizátorem a Účastníkům ze Smlouvy o účasti na akci je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, přičemž internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.coi.cz .
8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
8.1. Ochrana osobních údajů Účastníka je poskytována zákonem č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, (dále také jako „zákon o zpracování osobních údajů“) a Nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) (dále také jako „GDPR“).
8.2. Účastník souhlasí se zpracováním zejména těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, věk, pohlaví, sexuální orientace, bankovní spojení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, oblíbené zájmy (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
8.3. Účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů Organizátorem, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy o účasti na akci a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Účastníku podle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění. Právním důvodem zpracování je plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) a oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Organizátora je přímý marketing.
8.4. Účastník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při rezervaci provedené z webového rozhraní portálu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Organizátora o změně ve svých osobních údajích.
8.5. Kromě osob také se účastnících Akce, v nezbytném rozsahu pro účel Akce, nebudou další osobní údaje Účastníka bez předchozího souhlasu Účastníka předávány třetím osobám (osobní údaje Účastníka budou předávány jiným Účastníkům akce).
8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
8.7. Účastník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Účastník prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k Organizátorovi odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Organizátora.
8.8. V případě, že by se Účastník domníval, že Organizátor provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Účastníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
▪ požádat Organizátora o vysvětlení,
▪ požadovat, aby Organizátor odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Účastníka podle předchozí věty shledána oprávněnou, Organizátor odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Organizátor žádosti, má Účastník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Účastníka obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
8.9. Požádá-li Účastník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Organizátor povinen tuto informaci předat.
8.10.Účastník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem Organizátora na elektronickou adresu účastníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Organizátorem na elektronickou adresu účastníka.
8.11.V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění, tímto Organizátor informuje Účastníka, že zpracovává soubory cookies Účastníka, včetně trvalých souborů cookies a Účastník navštívením webového rozhraní portálu s tímto vyslovuje svůj souhlas.
8.12. Organizátor zpracovává soubory cookies Účastníka k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti. Organizátor informace o tom, jak webové rozhraní Účastník používá, sdílí se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz.
9. DORUČOVÁNÍ
9.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou o účasti na akci musí být druhé
smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, nebo doporučeně prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Účastníku je doručováno na adresu elektronické
pošty účastníka.
9.2. Zpráva je doručena:
▪ v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
▪ v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
▪ v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
▪ v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
10. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ
10.1.Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený Smlouvou o účasti na akci obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva Účastníka vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
10.2.Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.
Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
10.3.Smlouva o účasti na akci včetně obchodních podmínek je archivována Organizátorem v elektronické podobě a není přístupná.

V Ostravě dne 29. 8. 2020
Meet and Greet s.r.o.